home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ý Þ ß


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | ôîðóì | collections | ÷èòàëêè | àâòîðàì | addÏðèëîæåíèå À

Ìåëîâûå Hexapoda

Ñâåäåíèÿ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, ãëàâíûì îáðàçîì èç History of Insects35, äàþò èíôîðìàöèþ â îáùåé ñëîæíîñòè î 32 îòðÿäàõ è 490 ñåìåéñòâàõ. Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ îáîçíà÷àåò ñóùåñòâîâàíèå ãðóïïû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìåëîâîãî ïåðèîäà èëè åãî ÷àñòè. Áóêâû L, B è C îòíîñÿòñÿ ê íàõîäêàì â ëèâàíñêîì, áèðìàíñêîì è êàíàäñêîì ÿíòàðå. Çâ¸çäî÷êè îçíà÷àþò âûìåðøèå ãðóïïû. Ïîñêîëüêó ïîñòîÿííî îáíàðóæèâàþòñÿ íîâûå èñêîïàåìûå îñòàòêè ìåëîâûõ íàñåêîìûõ, ýòîò ñïèñîê íåïîëîí.

Îòðÿä

Ñåìåéñòâî  

| Ëèâàíñêèé  | Áèðìàíñêèé  | Êàíàäñêèé  

|  145,5 ìëí. ëåò íàçàä  — | 65,5 ìëí. ëåò íàçàä |

Collembola (íîãîõâîñòêè)

Entomobryidae ———————————————————————————

Hypogastruridae ——————————————————————C———— 

Neanuridae ——————————————————————Ñ———— 

Poduridae ——————————————————————Ñ———— 

Protentomobryidae* ——————————————————————Ñ———— 

Sminthuridae ————L————————————————Ñ————  

Machilida (ùåòèíîõâîñòêè)

Machilidae —————————————B—————————————

Meinertellidae ————L——————————————————————  

Lepismatida (÷åøóéíèöû)

Lepidotrichidae ———————————————————————————

Lepismatidae —————————————B————————————— 

 Odonata (ñòðåêîçû)

Aeschnidiidae* ———————————————————————————

Aeshnidae ——————————————————————————— 

Campterophlebiidae* ——————————————————————————— 

Campterophlebiidae* ——————————————————————————— 

Gomphidae ———————————————————————————

Hemeroscopidae* ——————————————————————————— 

Hemiphlebiidae* ——————————————————————————— 

Karatawiidae* ——————————————————————————— 

Petaluridae ——————————————————————————— 

Protomyrmeleontidae* ——————————————————————————— 

Protoneuridae* ——————————————————————————— 

Sonidae* ——————————————————————————— 

Tarsophlebiidae* ——————————————————————————— 

Thaumatoneuridae* ——————————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗——L——————————————————————  

Ephemeroptera (ïîä¸íêè)

Ametropodidae —————————

Australiphemeridae ————————— 

Baetidae ————L—————————————————————— 

Behningiidae* ——————————————————————————— 

Epeoromimidae* ——————————————————————————— 

Ephemerellidae ——————————————————————————— 

Euthyplociidae* ——————————————————————————— 

Heptageniidae                  ————————— 

Hexagenitidae*                            

Leptophlebiidae ————L—————————————————————— 

Mesonetidae* ——————————————————————————— 

Oligoneuriidae ——————————————————————————— 

Palaeoanthidae*                  ————————— 

Palingeniidae ——————————————————————————— 

Polymitarcyidae                  ————————— 

Potamantidae* ——————————————————————————— 

Prosopistomatidae* —————————————B————————————— 

Siphlonuridae ——————————————————————————— 

Torephemeridae* ——————————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗————————————————————C————  

Blattodea (òàðàêàíû)

Blattellidae ————L————————B—————————————

Blattulidae* ——————————————————————————— 

Caloblattinidae ———————————————————————————

Mesoblattinidae* ——————————————————————————— 

Polyphagidae —————————————B————————————— 

Raphidiomimidae —————————————B 

Umenocoleidae* ————L—————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗——L————————B————————C————  

Dermaptera (óõîâ¸ðòêè)

Labiduridae ————L————————B—————————————

Pygidicranidae —————————————B—————————————  

Zoraptera (çîðàïòåðû)  

Zorotypidae ————L————————B—————————————

Paraplecoptera*

Chresmodidae* ————L——————————————————————                            

Plecoptera (âåñíÿíêè)

Baleyopterygidae* ———————————————————————————

Chloroperlidae ——————————————————————————— 

Gripopterygidae ——————————————————————————— 

Leuctridae ——————————————————————————— 

Nemouridae ——————————————————————————— 

Perlariopseidae* —————————————              

Perlidae            ——————————————— 

Siberioperlidae* ——————————————              

Taeniopterygidae ——————————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗———————————B—————————————  

Embioptera (ýìáèè)   

Burmitembiidae* —————————————B

Isoptera (òåðìèòû)

Hodotermitidae —————————————B—————————————

Kalotermitidae ————L————————B————————————— 

Mastotermitidae ——————————————————————————— 

Rhinotermitidae             B————————————— 

Termitidae —————————————B————————————— 

Termopsidae ———————————————————————————

Mantida (áîãîìîëû)

Amorphoscelidae ———————————————————————————

Baissomantidae* ——————— 

Chaeteessidae ——————————————————————————— 

Cretomantidae* ——————————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗——L————————B————————C————  

Grylloblattida (òàðàêàíîñâåð÷êè)

Blattogryllidae* —————————————

Geinitziidae* ————————————— 

Mesorthopteridae* ————————————— 

Oecanthoperlidae* —————————————  

Orthoptera (ñâåð÷êè, êóçíå÷èêè)

Baissogryllidae* ————————————

Gryllidae —————————————B————————C————

Gryllotalpidae ——————————————————————————— 

Elcanidae* —————————————B 

Eumastacidae ——————————————————————————— 

Haglidae ——————————————————————————— 

Haglotettigoniidae* —————— 

Locustopsidae ——————————————————————————— 

Phasmomimidae* ——————————————————————————— 

Prophalangopsidae ——————————————————————————— 

Tetrigidae —————————————B————————————— 

Tettigonidae —————————————B————————————— 

Tridactylidae —————————————B————————————— 

Stenopelmatidae ——————————————————————————— 

Vitimiidae* ——————                                                

Phasmatodea (ïðèâèäåíüåâûå)

Aerophasmatidae* ———————————————————————————

Cretophasmatidae* ——————————————————————————— 

Susumaniidae* ——————————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗———————————B————————C————  

Phthiriaptera

Saurodectidae* ——————

Hemiptera (òëè, êîêöèäû, êëîïû)

Achilidae —————————————B—————————————

Albicoccidae* B—————————————

Aleyrodidae ————L————————B————————————— 

Alydidae ——————————————————————————— 

Anthocoridae ————L—————————————————C———— 

Aphididae ——————————————————————C———— 

Aphrophoridae ——B————————————— 

Aradidae —————————————B————————————— 

Belostomatidae ——————————————————————————— 

Biturritiidae ——————————————————————————— 

Burmacoccidae*B————————————— 

Burmitaphidae* ————————B 

Canadaphididae* ————————C———— 

Cercopidae —————————C———— 

Cercopionidae* ————— 

Cicadellidae —————————————B————————————— 

Cicadidae —————————————— 

Cixiidae ————L————————B————————C———— 

Coreidae —————————————B————————————— 

Corixidae ——————————————————————————— 

Cretamyzidae*           ———————————C———— 

Cydnidae —————————————B————————————— 

Dictyopharidae ——————————————————————————— 

Dipsocoridae ————L————————B————————————— 

Drepanosiphidae ——————————————————————C———— 

Electrococcidae* ————L—————————————————————— 

Elektraphididae* ——————————————————————————— 

Enicocephalidae ————L————————B————————————— 

Enicocoridae* ——————                     

Eriococcidae ——————————————————————————— 

Eurymelidae* ——————————————————————————— 

Fulgoridae ————L————————B————————————— 

Gerridae                  ————————— 

Grimaldiellidae* ———————

Hyarometridae* ——————————————————————————— 

HydrometridaeB————————————— 

Hylicellidae* —————— 

Inkaidae* —————————————— 

Jersicoccidae* ———————————————————— 

Karabasiidae* —————— 

Karajassidae* —————— 

Kukaspididae* —————— 

Labiococcidae* ——————— 

Lalacidae* ——————————————————————————— 

Liadopsyllidae* —————— 

Lophopidae ——————————————————————————— 

Lygaeidae ———————————————————— 

Margarodidae ——————————————————————C———— 

Matsucoccidae ——————————————————————————— 

Membracidae ——————————————————————————— 

Mesopentacoridae* —————— 

Mesotrephidae* ——————— 

Mesoveliidae ——————————————————————————— 

Mesozoicaphididae* ——————————————————————C———— 

Mindaridae                   ———C———— 

Miridae ————L—————————————————————— 

Monophlebiidae ————L—————————————————————— 

Nabidae ——————————————————————————— 

Naucoridae ——————————————————————————— 

Notonectidae ——————————————————————————— 

Ochteridae —————————————B————————————— 

Ortheziidae ————L————————B————————————— 

Oviparosiphidae* ——————                     

 Pachymeridiidae* ——————                      

Palaeoaphididae* ——————————————————————C———— 

Palaeontinidae* ——————                      

Parvaverrucosidae* ———B——— 

Pemphigidae ———————————————————————————

Pentatomidae ——————————————————————————— 

Phylloxeridae ——————————————————————C———— 

PiesmatidaeB————————————— 

Procercopidae* —————— 

Progonocimicidae* —————— 

Protopsyllidiidae* ———————————— 

Pseudococcidae ———————— 

Psyllidae ——————————————————————————— 

Putoidae ————L—————————————————————— 

Reduvidae —————————————B————————C———— 

Saldidae ——————————————————————————— 

Schizopteridae —————————————B————————————— 

Shaposhnikoviidae* —————— 

Steingeliidae ————L—————————————————————— 

Tajmyraphididae* ————L—————————————————C———— 

Thaumastellidae ————L—————————————————————— 

Thaumastocoridae ——————————————————————————— 

Tingidae ——————————————————————————— 

Vianaididae ——————————————————————————— 

Xylococcidae ——————————————————————C————                             

Psocoptera (ñåíîåäû)

Amphientomidae               ————————————

Archipsyllidae ——————————————————————————— 

Compsocidae —————————————B————————————— 

Ellipsocidae             —————————————— 

Lachesillidae             —————————————— 

Liposcelidae             B————————————— 

Mesopsocidae ————L—————————————————————— 

Pachytroctidae —————————————B————————————— 

Prionoglariidae ————L—————————————————————— 

Psocidae               ———————————— 

Psyllipsocidae —————————————B————————————— 

Sphaeropsocidae ————L—————————————————C———— 

TrogiidaeB————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗——L————————B————————C————

Thysanoptera (òðèïñû)

Aeolothripidae —————————————B—————————————

Heterothripidae ————L—————————————————————— 

Jezzinothripidae* ————L—————————————————————— 

Lophioneuridae* ————L————————B————————————— 

Neocomothripidae* ————L—————————————————————— 

Rhetinothripidae* ————L—————————————————————— 

Scapthothripidae* ————L—————————————————————— 

Scudderothripidae* ————L—————————————————————— 

ThripidaeB————————————— 

íåîïðåäåë¸ííî嗗——L————————B————————C————  

Neuroptera (çëàòîãëàçêè, ìóðàâüèíûå ëüâû, ìàíòèñïû)

Babinskaiidae* ———————————————————————————

Berothidae ————L————————B————————C————

Chrysopidae ———————————————————————————

Coniopterygidae ————L————————B————————————— 

Hemerobiidae ——————————————————————————— 

Kalligrammatidae* ——————————————————————————— 

Mantispidae ————L—————————————————————— 

Myrmeleontidae ————L—————————————————————— 

Nemopteridae ——————————————————————————— 

Nymphidae ——————————————————————————— 

Osmylidae —————————————B————————————— 

Psychopsidae                    ——————— 

Sisyridae ——————————————————————C————                             

Rhaphidioptera (âåðáëþäêè)

Alloraphidiidae* ———————————————————————————

Baissopteridae* ——————                      

Mesoraphidiidae* —————————————B————————————— 

Rhachiberothidae ————L—————————————————————— 

íåîïðåäåë¸ííû嗗———————————B————————C————                             

Megaloptera (âèñëîêðûëêè, êîðèäàëû)

Corydalidae ———————————————————————————

Sialidae ———————————————————————————

Mecoptera (ñêîðïèîííèöû)

Aneuretopsychidae* ———————————————————————————

Bittacidae ——————————————————————————— 

Boreidae ———————————————————————————

Englathaumatidae* ——————————————————————————— 

Mesopsychidae* ——————————————————————————— 

Nannochoristidae —————————————— 

Orthophlebiidae ——————————————————————————— 

Pseudopolycentropodidae* —————————————B—————————————  

Siphonaptera (áëîõè)   

Saurophthiridae* ——————

Coleoptera (æóêè)

Acanthocnemidae ———————————————————————————

Ademosynidae* ——————————————————————————— 

Aderidae ————L————————B————————————— 

Alleculidae ——————————————————————————— 

Anthicidae ————L————————B————————————— 

Attelabidae ——————————————————————————— 

Boganiidae ————L—————————————————————— 

Brentidae ——————— 

Bruchidae ———C——— 

Buprestidae B————————————— 

Callirhypidae* ——————— 

Cantharidae B————————————— 

Carabidae ————L————————B————————————— 

Caridae ——————————————————————————— 

Cerambycidae             B————————————— 

Cerophytidae ——————————————————————————— 

Chrysomelidae —————————————B————————————— 

Cisidae —————————————B————————————— 

Cleridae —————————————B————————————— 

Coccinellidae                    ——————— 

Colydiidae ————L————————B————————————— 

Coptoclavidae* ———————————                 

Corylophidae                    ——————— 

Cryptophagidae ——————————————————————————— 

Cucujidae ————L————————B—————————————

Cupedidae ——————————————————————————— 

Curculionidae ——————————————————————————— 

Dascillidae ——————————————————————————— 

Dermestidae ————L————————B————————————— 

Dytiscidae ——————————————————————————— 

Eccoptarthridae*B ————————————— 

Elateridae ————L————————B————————————— 

Endomychidae ————L————————B————————————— 

Eucinetidae —————————————B————————————— 

Eucmetidae ——————————————————————C———— 

Eucnemidae —————————————B————————————— 

Gyrinidae ——————————————————————————— 

Haplochelidae* ———B——— 

Helodidae —————————————B————————C———— 

Histeridae ——————————————————————————— 

Hydrophilidae ——————————————————————————— 

Labradorocoleidae* ——————————————————————————— 

Lathridiidae ————L————————B————————————— 

Leiodidae ——————————————————————————— 

Lymexylidae —————————————B————————————— 

Melandriidae ——————————— 

Melyridae ——————————————————————————— 

Micromalthidae ————L—————————————————————— 

Microsporidae —————————————B————————————— 

Mordellidae ————L————————B————————C———— 

Mycetophagidae ————L—————————————————C———— 

Nemonychidae ————L—————————————————————— 

Nitidulidae —————————————B————————————— 

Oedemeridae —————————————B————————————— 

Parandrexidae* ——————————————————————————— 

Platypodidae ————L—————————————————————— 

Pselaphidae ————L————————B————————————— 

Ptiliidae ————L————————B————————————— 

Ptilodactylidae —————————————B—————————————

Prostomidae —————————————B————————————— 

Rhipiphoridae —————————————B————————————— 

Salpingidae ————L————————B————————————— 

Scarabaeidae ————L————————B————————————— 

Scirtidae —————————————— 

Scolytidae ————L————————B————————————— 

Scraptiidae —————————————B————————————— 

Scydmaenidae ————L————————B————————C———— 

Silvanidae —————————————B————————————— 

Staphylinidae ————L————————B————————C———— 

Tenebrionidae ——————————————————————————— 

Throscidae —————————————B————————————— 

Trachypachidae ——————————————————————————— 

Trogossitidae ————L————————B————————————— 

Ulyanidae* ——————————  

Strepsiptera (âååðîêðûëûå)                              

Mengeidae? B—————————————

Diptera (äâóêðûëûå)

Acroceridae —————————————B—————————————

Agromyzidae —————————————— 

Anisopodidae ————L————————B————————C———— 

Antefungivoridae* ——————————————————————————— 

Apioceridae ——————————————————————————— 

Apsilocephalidae —————————————B————————————— 

Archisargidae* ——————                      

Archizelmiridae* —————————————B————————————— 

Asilidae ————L—————————————————————— 

Atelestidae ————L—————————————————————— 

Athericidae ——————————————————————————— 

Axymyiidae ——————————————————————————— 

Bibionidae ————L—————————————————Ñ———— 

Blephariceridae —————————————B————————————— 

Boholdoyidae* ——————                      

Bolitophilidae ——————————————             

Bombyliidae ——————————————————————————— 

Calliphoridae ——————— 

Cecidomyiidae ————L————————B————————C———— 

Ceratopogonidae ————L————————B————————C———— 

Chaoboridae ————L————————B————————————— 

Chironomidae ————L————————B————————C———— 

Chloropidae ————L—————————————————Ñ———— 

Corethrellidae ————L————————B————————————— 

Cramptonomyiidae —————————————— 

Culicidae ——————————————————————Ñ———— 

Diadocidiidae —————————————B————————————— 

Dolichopodidae ————L————————B————————C———— 

Elliidae* —————— 

Empididae ————L————————B————————C———— 

Eoditomyiidae* —————— 

Eoptychopteridae* ————L—————————————————————— 

Eremochaetidae* ——————————————————————————— 

Hilarimorphidae —————————————B————————————— 

Hybotidae ——————————————————————————— 

Ironomyiidae ————L—————————————————Ñ———— 

Keroplatidae ————L————————B————————————— 

Limoniidae ————L————————B————————————— 

Lonchopteridae ————L—————————————————————— 

Mesosciophilidae* ——————————————————————————— 

Milichiidae ——————————————————————————— 

Mycetophilidae ————L————————B————————C———— 

Nemestrinidae ——————————————————————————— 

Opetiidae ——————————————————————————— 

Pachyneuridae ——————————————————————————— 

Paraxymyiidae* ——————————————————————————— 

Perissommatidae ——————————————————————————— 

Phlebotomidae ————L————————B————————————— 

Phoridae ————L————————B————————C———— 

Pipunculidae ——————————————————————Ñ————

Platypezidae ——————————————————————C———— 

Pleciofungivoridae* ——————————————————————————— 

Procramptonomyiidae* ——————————————————————————— 

Protorhyphidae* ——————————— 

Psychodidae ————L————————B————————————— 

Ptychopteridae ——————————————————————————— 

Rhagionempididae* ——————————————————————————— 

Rhagionidae ————L————————B————————————— 

Scatopsidae —————————————B————————C———— 

Sciadoceridae ————L—————————————————Ñ———— 

Sciaridae ————L————————B————————C———— 

Simuliidae ——————————————————————————— 

Stratiomyidae ——————————————————————C———— 

Synneuridae ——————————————————————C———— 

Tabanidae ——————————————————————————— 

Tanyderidae ————L————————B————————————— 

Thaumaleidae ——————————————————————————— 

Therevidae —————————————B————————————— 

Tipulidae ————L————————B————————C———— 

Trichoceridae ————L—————————————————————— 

Xylophagidae ——————————————————————————— 

Vermileonidae ———————————————————————————                            

Hymenoptera (îñû, ï÷¸ëû, ìóðàâüè)

Ampulicidae ————L————————B—————————————

Anaxyelidae ———————————————————————————

Andreneliidae* ——————                    

Angarosphecidae* ——————————————————————————— 

Archaeocynipidae* ————————                    

Aulacidae ——————————————————————————— 

Austroniidae ——————————————————————————— 

Baissodidae* ——————————————————————————— 

Bethylidae ————L————————B————————————— 

Bethylonymidae* ————————                   

Braconidae —————————————B————————C———— 

Cephidae ——————————————————————————— 

Ceraphronidae ————L—————————————————Ñ———— 

Chalcididae ————L————————B————————C———— 

Chrysididae ————L—————————————————————— 

Cretevaniidae* ——————————————————————————— 

Cynipidae —————————————— 

Diapriidae —————————————B————————————— 

Dryinidae ————L————————B————————C———— 

Embolemidae —————————————B————————————— 

Eoichneumonidae* —————— 

Ephialtitidae* ——————————————————————————— 

Eulophidae ——————————————————————Ñ———— 

Eupelmidae ——————————————————————Ñ———— 

Evaniidae ————L————————B————————————— 

Falsiformicidae* —————————————B 

Figitidae —————————————— 

Formicidae B————————C———— 

Gasteruptiidae ————L————————B————————————— 

Heloridae ——————————————————————Ñ———— 

Ichneumonidae ——————————————————————Ñ———— 

Ichneumonomimidae* ——————                      

Maimetshidae* ——————————————————————————— 

Megalodontidae ——————————————————————————— 

Megalyridae ————L————————B————————————— 

Megaspilidae ————L————————B————————————— 

Melittosphecidae*           ——B——            

Mesoserphidae* ——————                      

Monomachidae ——————————————————————————— 

Mutillidae ——————————————————————————— 

Mymaridae                            

Mymarommatidae ————L————————B————————————— 

Orussidae ——————————————————————————— 

Pamphiliidae ——————————————————————————— 

Pelecinidae —————————————B—————————————

Platygastridae          ————————————————— 

Plumariidae ——————————————————————————— 

Pompilidae —————————————B————————————— 

Praeaulacidae* —————— 

Praeichneumonidae* —————— 

Praesiricidae* ——————————————————————————— 

Proctotrupidae ————L—————————————————Ñ———— 

Pseudosiricidae* ——————————————————————————— 

Rasnicynipidae* —————— 

Rhopalosomatidae ——————————————————————————— 

Roproniidae ——————————————————————————— 

Scelionidae ————L————————B————————C———— 

Scoliidae ——————————————————————————— 

Scolobythidae ————L—————————————————————— 

Sepulcidae* —————— 

Serphitidae* ————L————————B————————C———— 

Sierolomorphidae —————————————B————————————— 

Siricidae ——————————————————————————— 

Sphecidae ————L————————B————————C———— 

Stigmaphronidae ————L————————B————————C———— 

Tenthredinidae ——————————————————————————— 

Tetracampidae ——————————————————————Ñ———— 

Tiphiidae —————————————B————————————— 

Torymidae ——————————————————————Ñ———— 

Trichogrammatidae ——————————————————————————— 

Trigonalidae ——————————————————————————— 

Vanhorniidae ——————————————————————————— 

Vespidae ——————————————————————————— 

Xyelotomidae* ————————                    

Xyelydidae* ——————                                                  

Polyneoptera

Chresmodidae* ——————                                                  

Trichoptera (ðó÷åéíèêè)

Baissoferidae* —————————————              

Brachycentridae ——————————————————————————— 

Calamoceratidae*                   ———————

Dysoneuridae* ——————————                  

Electralbertidae ——————————————————————Ñ———— 

Helicophidae ——————————————————————————— 

Hydrobiosidae ——————————————————————————— 

Hydroptilidae —————————————B————————————— 

Lepidostomatidae ——————————————————————————— 

Leptoceridae ——————————————————————————— 

Necrotauliidae* —————————— 

Odontoceridae ——————— 

Philopotamidae —————————————B————————————— 

Phryganeidae ——————————————————————————— 

Plectrotarsidae ——————————————————————————— 

Polycentropodidae —————————————B————————————— 

Rhyacophilidae ——————————————————————————— 

Taimyrelectronidae* ——————— 

Vitimotauliidae* ————————————————————  

Lepidoptera (áàáî÷êè)

Bucculatricidae* ———————

Eolepidopterigidae* ————L———— 

Gelechiidae B————————————— 

Gracillariidae B————————————— 

Hepialidae     —————————————————————— 

Incurvariidae ————L—————————————————————— 

Lophocoronidae*                    ——————— 

Micropterigidae ————L————————B————————————— 

Necrotauliidae* ——————————————————————————— 

Nepticulidae             —————————————— 

Noctuidae                    ——————— 

Tineidae ——————————————————————————— 

Undopterigidae* ————L——————————————————————


23. Âûìèðàíèå è ìåë-ïàëåîãåíîâàÿ ãðàíèöà | Êòî êóñàë äèíîçàâðîâ? | Ïðèëîæåíèå B Êëþ÷åâûå ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå âûæèâàíèþ íàçåìíûõ æèâîòíûõ