home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementИнформация от издателя

УДК 82-32

ББК 84(4Укр)-44

Р 26


Серия «Современная проза Украины»

Рафеенко, Владимир

Р 26 Краткая книга прощаний. Роман. — X.: Изд-во «Ранок»: «Фабула», 2017. — 224 с. — (Серия «Современная проза Украины»).

ISBN 978-617-09-3211-2


УДК 82–32

ББК 84(4Укр)-44

ISBN 978-617-09-3211-2

© В. Рафеенко, текст, 2017

© «Фабула», макет, 2017

© Издательство «Ранок», 2017


Видавництво «Фабула» є складовою видавничої групи «Ранок»

Літературно-художнє видання

Володимир Рафєєнко

МАЛА КНИЖКА ПРОЩАНЬ

Роман

(російською мовою)

Дизайн обкладинки Л. А. Кириленко

Головний редактор А. А. Клімов

Редактор Т. О. Попова

Технічний редактор Т. Г. Орел

Коректор Н. В. Красна

ФБб23017Р. Підписано до друку 08.02.2016.

Формат 84 х 108/32. Папір офсетний.

Гарнітура Minion. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 11,76.

ТОВ Видавництво «Ранок».

Свідоцтво ДК № 5215 від 22.09.2016.

61071 Харків, вул. Кібальчича, 27, к. 135.

Для листів: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.

e-mail: [email protected]

Тел. (057)717-61-80, тел./факс (057)719-58-67.

Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у друкарні «Фактор-Друк».

61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51.

Тел.: +38-057-717-53-57.

Наклад 1500 прим. Замовлення № 1700984.


Об авторе | Краткая книга прощаний | Перечень ошибок набора, обнаруженных и исправленных верстальщиком