home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementПримечания

1

Мостовая Ю. Украина разбилась на счастье? // Зеркало недели. — 2004. — 11 декабря.

2

Батанова О. Н. Русский мир как реальность и глобальный проект // Право и политика. — 2008. — № 12.

3

Дацюк С. Война за «Русский мир» // blogs.pravda.com.ua.

4

УПЦ КП не радить патріарху просувати «русский мир» // Релігія в Україні. — 2010. — 1 липня.

5

Поплавський О. О. Донецько-Криворізька радянська республіка в українському вимірі. — Дніпропетровськ, 2014. — 324 с.

6

Как КПУ хочет разделить Украину // seo-top-news.com.ua.

7

В Одесі православні сепаратисти проголосили «Народну Республіку «Новоросія» // unian.ua.

8

Самопроголошені так звані Донецька і Луганська народні республіки підписали «документ» про об’єднання у складі «єдиної держави «Новоросія» // politic.kiev.ua.

9

Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2 томах. — Том 1. Колективна монографія. — К.: НАН України, 2014.

10

Турченко Г. Ф. Імперський проект «Новоросія»: спроба реалізувати царською владою і Тимчасовим урядом // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2014. — Вип. XXXIII. — С. 88–98; Турченко Г. Ф. Імперський проект «Новоросія»: більшовицький варіант // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2014. — Вип. XXXIX. — С. 75–82.

11

Шпорлюк Р. Українське національно-державне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку XIX століть // Україна, Наука і культура. Вин. 25. — К., 1991. — С. 162.

12

Про боротьбу за контроль над Диким Полем див.: Чухліб Т. Донеччина та Луганщина — козацькі землі України (XVI–XVIII ст.). — К., 2014. — С. 14–35.

13

Чухліб Т. Донеччина та Луганщина — козацькі землі України (XVI–XVIII ст.). — К., 2014. — С. 14–35.

14

Маніфест Катерини II про скасування Запорозької Січі // Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIII — перша половина XIX століття). — Запоріжжя, 1999. — С. 174–175.

15

Русская история. — Москва, 2014. — № 3. — С. 4.

16

Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2 томах. — Том 1. Колективна монографія. — К., 2014. — С. 91–92.

17

Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — Харків, 1993. — С. 63.

18

Гуржій О. І. До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині XVII ст. // Український історичний журнал. — 1993. — № 4–6. — С. 47–48.

19

Кабузан В. И. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX вв. (1719–1859 гг.). — М., 1976. — С. 192, 211.

20

Хрестоматія з історії Української PCP. — T. 1. — K., 1959. — C. 532.

21

Жаботинский В. О языках и прочем // Избранное. — СПб., РОСПРИНТ, 1992. — С. 142.

22

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX вв. (1719–1859 гг.). — М., 1976. — С. 18.

23

Кабузан В. М. Заселение Новороссии. — С. 82.

24

Кабузан В. М. Заселение Новороссии. — С. 258.

25

Рудницький С. Огляд національної території України // Чому ми хочемо самостійної України. — Львів, 1994. — С. 263–265.

26

Трубецькой Е. Н. Национальный вопрос. Константинополь и Святая София. (Публичная лекция). — М., 1915. — С. 3.

27

Архиепископ Антоний. Чей должен быть Константинополь? — Таганрог, 1916. — С. 5.

28

Шеремет В. Босфор, Россия и Туриця в епоху Первой мировой войны: по материалам военной разведки. — М., 1995. — С. 45.

29

Історія Русів. (Редакція і вступна стаття О. Оглоблина. Переклад Вяч. Давиденка). — Нью-Йорк, 1956. — С. 9.

30

Історія Русів. — С. 8.

31

Історія Русів. — С. 12.

32

Історія Русів. — С. 275.

33

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. — Кн. 1. — СПб., 1888. — С. 153–154.

34

Полное Собрание Русских Летописей. Лаврентьевская Летопись. — М., 1962. — Т. 1. — Стб. 10–11.

35

Максимович М. А. Собрание сочинений: В 3 т. — К., 2008. — Т. III. — С. 230.

36

Кирило-Мефодіївське товариство. Документи і матеріали: У 3 т. — К., 1990. — Т. 1 — С. 570.

37

Костомаров Н. Две русские народности. (Письмо к редактору) // Основа. — Санкт-Петербург, 1861. — № 3. — С. 47.

38

Костомаров Н. Две русские народности. — С. 50, 53, 59.

39

Костомаров Н. Две русские народности. — С. 65–70.

40

Лисяк-Рудницький I. Перша українська політична програма: «Передне слово» до «Громади» Михайла Драгоманова // Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1. — С. 361.

41

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. — К., 1991. — С. 196, 200.

42

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. — С. 200.

43

Багалій Д. І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку. — Харків, 1920. — 111 с.

44

Полонська-Василенко Н. Моя наукова праця (війна, 1913–1916). (Уривок із споминів) // Український історик. — 1983. — № 2–4. — С. 48.

45

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К., 1918. — С. 475.

46

Загоровский Е. Очерк истории Северного Причерноморья. — Одесса, 1922. — Ч. 1. — С. 59.

47

Грушевський М. С. Степ і море в історії України // Український історик. — 1991–1992. — Ч. 110–115. — Т. 28–29. — С. 58.

48

Дружинина Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825–1860 гг. — М., 1981. — С. 3.

49

Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX вв. (1719–1859 гг.). — М., 1976. — 307 с.

50

Кабузан В. М. Заселение Новороссии. — С. 4.

51

Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т. 2: Від половини XVII ст. до 1923 р. — Мюнхен, 1978. — С. 276.

52

Багалій Д. І. Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті. — Харків, 1928. — Т. 1: Історіографічний вступ і доба натурального господарства. — С. 64.

53

Наконечний Є. Украдене ім’я // exlibris.org.ua.

54

Статистика Украины. Население Украины по данным переписи 1920 года. Серия «Демография». — Т. 1. — Вып. 2. — Харків, 1923. — С. 12.

55

Овчаренко Д. В. Українці у національній структурі міст Півдня України: за даними переписів населення України 1920–1926 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2010. — Вип. XXVIII. — С. 218.

56

Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року) // Студії з історії України: Статті і джерельні дослідження. — Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. — С. 51.

57

Остапенко С. Економічна географія України. — К., 1920. — С. 196.

58

Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки і мрії. (Репринтне видання 1918 р.). — К., 1991. — С. 16.

59

Воблый К. Г. Экономическая география Украины. С диаграммами, картограммами и рисунками в тексте. — К., 1919. — С. 48.

60

Лисяк-Рудницький I. Роля України в новітній історії // Історичні есе. — К., 1994. — Т. 1. — С. 145–171.

61

Мисечко А. І. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900–1914 рр.). Дисертація на здобуття. ... канд. іст. наук. — Одеса, 1999. — С. 57.

62

Потоцький А. За рідну школу. — М., 1916. — С. 14.

63

Павловський Ю. Спостереження і враження земського статистика. // Літературно-науковий збірник. — 1902. — Т. XVII. — С. 7, 11.

64

Христюк П. 1905 рік на Україні. — Харків, 1925. — С. 173, 229–232.

65

Щеголев С. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. — К., 1912. — С. 408–409.

66

Дніпрові хвилі (Катеринослав). — 1913. — 8 жовтня.

67

Народное дело (Одесса). — 1906. — 1 января.

68

Николаевская жизнь. — 1910. — 24 липня.

69

Євселевський Л. І., Фарина С. Я. «Просвіта» в Наддніпрянській Україні. — К., 1993. — С. 37, 49, 53, 60, 80.

70

Мисечко А. І. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900–1914 рр.). Дисертація на здобуття ... канд. іст. наук. — Одеса, 1999. — С. 10.

71

Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки). — Вінніпег, 1949. — С. 120–121.

72

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. — Т. 1: 4 березня — 9 грудня 1917 р. — К., 1996. — С. 64.

73

Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923. — Т. 1. — Ужгород, 1932. — С. 63.

74

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року: Док. і матеріали. — К., 2003. — С. 681.

75

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року: Док. і матеріали. — К., 2003. — С. 259–260.

76

Гвоздик В. С. Відродження військових традицій запорозького козацтва на Півдні України в 1917 р. // Запорізьке козацтво в пам’ятках історії і культури. Матеріали науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2–4 жовтня 1997 р. — Запоріжжя, 1997. — С. 222.

77

Державний архів Запорізької області. — Ф. 2030. — Оп. 2. — Спр. 580. — Арк. 20.

78

Державний архів Запорізької області. — Ф. 2030. — Оп. 2. — Спр. 44. — Арк. 10.

79

Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті. — Мюнхен, 1971. — С. 83.

80

Милюков П. История русской революции. — София, 1923. — Вып. II. — С. 36.

81

Винниченко В. Відродження нації. — Київ; Відень, 1920. — Ч. І. — С. 167–168.

82

Український національно-визвольний рух. Березень — листопад 1917 року: Документи і матеріали / В. Ф. Верстюк та ін. (упоряд.) — К., 2003. — С. 594, 596.

83

Винниченко В. Відродження нації. — Київ; Відень, 1920 (Репринтне відтворення видання 1920 року. — К., 1990). — Ч. І. — С. 167–168.

84

Робітнича газета. — 1917. — 12 серпня.

85

Соборність України. У 2 кн. / І. Л. Гошуляк, І. І. Дробот, В. В. Кривошея та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. — К., 2000. — Кн. 1: Від зародження ідеї до першої спроби реалізації. — С. 80.

86

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року: Документи і матеріали / В. Ф. Верстюк та ін. (упоряд.). — К., 2003. — С. 80.

87

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. — К., 1996. — Т. 1. — 4 березня — 9 грудня 1917 р. — К., 1996. — С. 282.

88

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. — К., 1996. — Т. 1. — 4 березня — 9 грудня 1917 р. — К., 1996. — С. 365.

89

Бош Е. Год борьбы. (2-е изд.). — К., 1990. — С. 77.

90

Старух О. В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти // Українська революція: 1917 — початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). — Запоріжжя, 1998. — С. 72.

91

Правда. — 1917. — 7 декабря; Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине (февраль 1917 — апрель 1918 гг.): Сборник документов и материалов: В 3 т. — К., 1957. — Т. 2: Победа Великой Октябрьской социалистической революции на Украине и установление советской власти на Украине. Октябрь — декабрь 1917. — С. 537.

92

Лапчинський Г. Перший період Радянської влади на Україні. ЦВКУ та Народний Секретаріат (Спогади) // Літопис революції. — 1928. — № 1. — С. 160.

93

Артем на Украине: Сборник документов. — Харьков, 1961. — С. 177; Гамрецкий Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. И. Триумфальное шествие Советской власти на Украине. — К., 1987. — С. 247.

94

Гамрецкий Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. И. Триумфальное шествие Советской власти на Украине. — К., 1987. — С. 247.

95

Старух О. В. Український трикутник: унітаристи, самостійники, федералісти // Українська революція: 1917 — початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). — Запоріжжя: Просвіта, 1998. — С. 71.

96

Донецкий пролетарий. — 1918. — 7 апреля.

97

Донецкий пролетарий. — 1918. — 7 апреля.

98

Николаенко И. Гражданская война в Луганске. Борьба с белогвардейцами и анархистами // Літопис революції. — 1928. — № 1. — С. 208.

99

Мишкис X. К материалам о Донецко-Криворожской республике // Літопис революції. — 1928. — № 3. — С. 246.

100

Мишкис X. К материалам о Донецко-Криворожской республике // Літопис революції. — 1928. — № 3. — С. 246.

101

Ленін В. І. Г. К. Орджонікідзе. 14 березня 1918 р. // Повне зібрання творів. — Т. 50. — С. 50.

102

Большевистские организации Украины в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917 — апрель 1918 гг.): Сборник документов и материалов. — К., 1962. — С. 66.

103

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. — К., 1996. — Т. 1: 4 березня — 9 грудня 1917 р. — С. 66.

104

Солдат и рабочий. — 1917. — 27 мая.

105

Кедровський В. 1917 рік. Спогади члена Українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ за часів Української Центральної Ради. — Вінніпег, 1967. — С. 79–80.

106

Родной край. — 1917. — 27 мая, 1 июня.

107

Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине (февраль 1917 — апрель 1918 гг.): Сб. документов и материалов: В 3 т. — К., 1957. — Т. 2. — С. 359.

108

Кіров А. Румчерод і Раднарком Одеської області в боротьбі за Жовтень // Літопис революції. — 1927. — № 5–6. — С. 240.

109

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2 т. — К., 1996. — Т. 1: 4 березня — 9 грудня 1917 р. — С. 521.

110

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. 10 грудня 1917 р. — 29 квітня 1918 р. — К., 1997. — С. 65.

111

Октябрь на Одесщине: Сборник статей и воспоминаний к 10-летию Октября. — Одесса, 1927. — С. 149.

112

Матвієнко В. М. До питання про самовизначення Криму в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал. — 2002. — № 5. — С. 80.

113

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. — Т. 1: 4 березня — 9 грудня 1917 р. — К., 1996. — С. 580.

114

Борьба за Советскую власть в Крыму: Сборник документов и материалов: В 2 т. — Симферополь, 1957. — Т. 1. — С. 225.

115

Гарчев П. І., Кононенко Л. П., Максименко М. М. Республіка Таврида. — К., 1990. — С. 45–46.

116

Винниченко В. Відродження нації. — Відень; Київ, 1920 (Репринтне відтворення видання 1920 року: К., 1990). — Ч. II. — С. 270–271.

117

Стахів М. Україна проти більшовиків. Нариси з історії агресії Совєтської Росії. — Тернопіль, 1992. — Кн. І. — С. 27–28.

118

Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті. — Мюнхен, 1971. — С. 149.

119

Бош Е. Год борьбы. — К., 1990. — С. 345.

120

Діло (Львів). — 1925. — Ч. 27; Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. II: Українська Гетьманська Держава 1918 року. — С. 121.

121

Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи та стенограми пленарних засідань. Зб. док. і мат. — Київ; Нью-Йорк; Філадельфія, 1999. — С. 79.

122

Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. — С. 170.

123

Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. — С. 51.

124

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. II: Українська Гетьманська Держава 1918 року. — С. 118.

125

Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи та стенограми пленарних засідань. Зб. док. і мат. — Київ; Нью-Йорк; Філадельфія, 1999. — С. 16.

126

Стахів М. Друга совєтська республіка в Україні. — Нью-Йорк — Детройт, 1957. — С. 62.

127

Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 37. — С. 234.

128

Затонський В. Уривок зі споминів про українську революцію // Літопис революції. — 1929. — № 4. — С. 168.

129

Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920). — М., 1966. — С. 170.

130

Программа РКП(б), принятая на VIII съезде партии 18–23 марта 1919 г. // История Советской конституции (в документах) 1917–1956. — М., 1957. — С. 201.

131

Ленін В. І. Телеграма Х. Г. Раковському 15 квітня 1919 р. // Повне зібрання творів. — К., 1975. — Т. 50. — С. 381–382; Ленін В. І. Промова на конференції залізничників Московського вузла 16 квітня 1919 р. // Повне зібрання творів. — К., 1973. — Т. 38. — С. 300–305.

132

Ленін В. І. Телеграма В. О. Антонову-Овсієнку 22 квітня 1919 р. // Повне зібрання творів. — К., 1975. — Т. 50. — С. 286–287; Ленін В. І. Три промови на Красній Площі 1 травня 1919 р. Хронікерські записи // Повне зібрання творів. — К., 1973. — Т. 38. — С. 313–314.

133

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины. — 1919. — № 6. — Ст. 73. — С. 78; Дмитрієнко М. Ф. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919–1920 рр. // Український історичний журнал. — 2003. — № 6. — С. 77.

134

Підраховано за: Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860–1890 гг. — Черкассы, 1993. — С. 228.

135

Ленинский сборник / Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). — М., 1942. — Сб. 34. — С. 102.

136

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. — К., 1999. — С. 164.

137

Крупина В. О. Українська революція в оцінці командування Збройних сил Півдня Росії (лютий 1919 — березень 1920 рр.) // Україна XX ст.: Культура, ідеологія, політика: Зб. ст. — К., 2002. — Вип. 6. — С. 156–157.

138

Могилянский Н. К. Прошлое и настоящее Новороссии. (К вопросу о притязаниях Украины на Новороссию). — Одесса, 1919. — С. 34–35.

139

Гордієнко Г. Під щитом Марса: Спогади. — Філадельфія, 1976. — Т. 1. — С. 358.

140

Sysyn F. Nestor Makhno and the Urainian Revolution. // The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution. — Cembrige, 1977.

141

Політична і військова діяльність Нестора Махна. Матеріали науково-теоретичної конференції. Запоріжжя — Гуляйполе 12–13 листопада 1998 р. — Ч. 1. — Запоріжжя, 1998.

142

Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція. (Кінець XIX ст. — 1921 р.). — К.:, 2003. — С. 253–273.

143

Volin (V. Eikhenbaum). The unknoun revolution. — London, 1955. — P. 221.

144

Герасименко H. B. Батько Махно. — M., 1990. — С. 19.

145

В. Н. Экспедиция Л. Б. Каменева для продвижения продгрузов к Москве в 1919 г. // Пролетарская революция. — 1925. — № 6. — С. 134.

146

Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917–1921. — Ч. 3. — С. 136–137.

147

Белаш А. В., Белаш В. Ф. Дороги Нестора Махно. Историческое повествование. — К., 1993. — С. 551.

148

Хоча ця подія не підтверджена жодним документом, крім спогадів самого Н. Махна, дослідники, зокрема, В. Верстюк, схильні вважати, що така зустріч справді мала місце. (Верстюк В. Ф. Махновщина. — К., 1991. — С. 29).

149

Махно Н. Воспоминания. Книга II. Под ударами контрреволюции. (Апрель-июнь 1918 г.). Париж, 1936 (Харьков, 1998). — С. 131–132.

150

Путь к Свободе. — 1919. — 18 ноября.

151

Ерде Д. Політична програма анархо-махновщини // Літопис революції. — 1930. — №2. — С. 46.

152

Голос махновца. — 1920. — 1 ноября.

153

Sysyn F. Nestor Makhno and the Urainian Revolution. — P. 300.

154

Движение махновских частей в период августа-декабря 1919 г. (Из отчета Екатеринославского губкома Зафронтбюро ЦК КП(б)У) // Летопись революции. — 1925. — № 4. — С. 90.

155

Путь к свободе. — 1919. — 22 ноября.

156

Белаш А. В., Белаш В. Ф. Указ. соч. — С. 324.

157

Белаш А. В., Белаш В. Ф. Указ. соч. — С. 407.

158

Дубинский И. В строю червоных казаков: Воспоминания // Новый мир. — 1959. — № 2. — С. 107; Вісти Першого Всеукраїнського з’їзду Комітетів незаможних селян. — 1920. — № 3. — С. 12.

159

Sysyn F. Nestor Makhno and the Urainian Revolution. — P. 294.

160

Тепер И. Махно. — Харьков, 1924. — С. 123.

161

Ленін В. І. Повне зібрання творів. — Т. 44. — С. 63.

162

Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиліття (1919–1928). — К., 1996. — С. 202.

163

Соловей С. Голгота України. Ч. 1. — Дрогобич, 1993. — С. 184.

164

Пайпс Р. Русская революция. Часть вторая. — М., 1994. — С. 413, 414.

165

Громадський голос (Львів). — 1934. — 11 серпня.

166

Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. — К., 2001. — С. 214–215.

167

Зайчук О., Капелюшний В., Вовк О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919–1925 роках (історико-правовий аспект) // Голос України. — 2014. — 15 жовтня, 22 жовтня, 29 жовтня.

168

Ленін В. І. Г. Є. Зінов’єву 24 квітня 1921 р. // Повне зібрання творів. — К., 1975. — Т. 52. — С. 165.

169

Ленін В. І. Г. Є. Зінов’єву 24 квітня 1921 р. // Повне зібрання творів. — К., 1975. — Т. 52. — С. 167.

170

Кульчицький С. В. Кримське питання в контексті політичної історії XX сторіччя // Національне питання в Україні XX — початку XXI ст.: історичні нариси. — К., 2012. — С. 526.

171

Максименко М. М. Переселення у Крим сільського населення з інших районів СРСР (1946–1958) // Український історичний журнал. — 1990. — № 11. — С. 54.

172

Из стенограммы заседания Крымского обкома ВКП(б) 28–29 сентября 1944 г. // Бекирова Гульнара. Крымские татары. 1941–1991. Опыт политической истории. — Т. 1. — Симферополь, 2008. — С. 120.

173

Коваленко В. Крымский вопрос и московская пропаганда // Родина. — Москва, 1995. — № 3–4. — С. 161.

174

Аджубей А. Как Хрущев Крым Ураине отдал. Воспоминания на заданную тему // Новое время. — 1992. — № 6. — С. 21.

175

Бекирова Г. Крымские татары. 1941–1991. Опыт политической истории. — Т. 1. — Симферополь, 2008. — С. 444–475.

176

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. — К., 2000. — С. 177.

177

Крим в етнополітичному вимірі / за ред. М. Панчука. — К., 2005. — С. 336.

178

Якубова Л. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу державотворення. — К., 2014. — С. 84.

179

Рябчук М. Наше місцеве Ватерлоо // Зона відчудження: українська олігархія між Сходом і Заходом. — К., 2004. — С. 211.

180

Абаринов В., Сидорова Г. Идеология «крестового» российского похода // svoboda.org.

181

Нарочницкая Н. Русский мир шире границ самой России // ruskline.ru.

182

Анатомия провала (где и как готовились российские решения по Украине) и предвидение кинорежиссера // yuryper.livejournal.com.

183

Дзюба І. Донецька рана України. Історико-культурологічні есеї. — К., 2015. — С. 74, 75.

184

Величенко С. Україна між двох світів // Критика. — Київ, 2008. — № 3. — С. 3.

185

Український форум. — 2003. — 16 грудня.

186

Гордеева Л. Славянский собор: в единстве — наша сила // Донецкий кряж. — 2004. 18 июня.

187

Богуслаев В. «Управлять страной должны представители Юго-Востока» // «Искра». — 2007. — 5 сентября.

188

Ювас І. Народний капіталізм по-малоросійськи // Просто. Український тижневик. — Запоріжжя. — 2008. — 21 лютого.

189

Летняя школа патриотизма молодых соотечественников // sevros.ucoz.ru.

191

Білоусенко О. Ф. Україні потрібна своя історія, а не вигадана в Москві // Запорізька Січ. — 2015. — 7 лютого.

192

Русская история. — Москва, 2014. — № 3 (30). — С. 3.

193

Шубин А. В. История Новороссии. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 479 с.; История Крыма. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. — 463 с.

194

Смирнов А. С. Проект Новороссия. История русской окраині. — М.: Алгоритм, 2015. — 352 с.

195

Ерусалимский К. Они сражались за Новороссию // polit.ru.

196

Анатомия провала (где и как готовились российские решения по Украине) и предвидение кинорежиссера // yuryper.livejournal.com.

197

Ненаучная фантастика. (Интервью с В. В. Роговым) // Русская история. — Москва, 2014. — № 3. — С. 28.

198

От главного редактора. (В. В. Грицков) // Русская история. — Москва, — 2014. — № 3. — С. 4.

199

Зайдман И. К гражданской войне через утопию Павла Баулина // Запорізька Січ. — 1999. — 5 августа.

200

Верменич Я. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. — К., 2015. — С. 57.

201

Якубова Л. Національна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи у світлі сучасного етапу українського націотворення. — К., 2014. — С. 91.

202

Донцов Д. Підстави нашої політики // Донцов Д. Твори. Геополітичні та ідеологічні праці. — Львів, 2001. — Т. 1. — С. 96.

203

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. (Репринт издания 1955 г.). — М., 1990. — С. 118.

204

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. — С. 99.


ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ | Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна |