home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementСвященство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы

М. А. Блики и

СВЯЩЕНСТВО

и

ЦАРСТВО

Россия,

НАЧАЛО XX ВЕКА 1918 ГОД

ИССЛЕДОВАНИЯ

и

МАТЕРИАЛЫ

Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы
Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы
Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы
Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы
СвяРосс
Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы

fiflMjemtu» U .« 77 *UfP* *»*·· ** /W* *·

Утм|ыД|1(ы Xpncnw»O«ioj

л. 7. об.—8, икосъ:

<1* " 'кн тиіліі лаоааса.

'кй держлк'к ршпшет'

л. 12. Слава:

поб'Мы ^рч'

'Д'ГЫ МОЕ''ІІНІС ДДрОЕДТИ.

л. 20, тропарь св. Длмитрію Ростовскому: люлн ^ртл кгд кя ЛАнр'І до Амст.В.:доурлинлА^и держл'

л. 21, Слава:

•кді'.'І; рсиижст'кн, коиисть^ же ндиклі^ нд ар.

И аОдОД'

л. 26, кондакъ:

л. 27 об., тропарь 1:

ддр^н нд сонротйкныА ПОЕ^Д^ н шдод4'нк ^р> койне гкЪ НліІІІЛА^.

л. 33, стихира 1:

'

л. 38 об., Слава:

... MATES

крдгн ддр^н...

рДД^НСА, Етрнылія кожд^лія посоеіс нд Брднсгя н коинсомя Kp'tflOCTf.

Цркнн (ірДБОІАДБН'

л. 59, стихира 2:

Ся ПрЛЕОМДБНОМ ршкі'нск ОМ ЦрКОБІН, БЯ ЛАНр'Ь Е'гО^рДнЙлА^И ДСрЖАБ^ риХСШСкУн Н Е*ДІОБ'ЕрНЫДЯ ІірДБН''ЬнАСЛАОС СЛГОПОЛ^ЧІІ ддрй'н...

тамъ же, тропарь св. Митрофану Воронежскому:

'Ін, ЕДІОК*lbр_ НЫЛАЯ ПрДКНТМ0Л1Я 0А М Гр [да ТКОСЛаЪ' ЕЯ АЧИр'І (ПГГНСА.

... МКШ ЦДрІС Н КНА3ІІ, др^і(р0>1 Н СЦКИННЦЫ...

л. СО и об., Слава:

I <1. ' I I. і . .. I

ТЫ Жі ЛЮДИ ЕГОГрДННЛОЕІІ ДТрЖДК'К рАМПНСТЪ’ІІ ЕДГОДОПТМІ ддрокдтн, ЛНДСЛАЯ Ж( 0А ТНШІІН^, Н ЗТАІДН ПАОДОро'

ТЫ ЕО ^(Н бонстннн^ ршсн'нст'ін цркБн рДДОБДМІі Н ПО^ЕД.М, ЕГО^^ДННАА'Ьн Ж( ДТрЖДЕ'''

крдгн СОДОА^НН. . . .

1

нспросн Его^рдннм'кн держдеі ршссі'нстФн А«нря Н ДОДГОДІМТБН, АНДСААЯ Ш 0А ея докрод'ктмт^я прші'кАНЙ...

л. 65 об., стпхира 3:

ТОГ,у ВО ІЛЗЬІЦ''C. СІНСКІА ЕЫБШМ^Х, НАЧДТХ рдсТ.....

л. 72, 1-ый богородиченъ:

'КннЧі ЧтЧі|ІЫЛ ПА.ИАТЬ НН.ОрОЧНАГШ ПЛГГЫрА...

л. 74 об., стихпра 3:

'

л. 77, стпхпра:

садЧ’йса, ліногнгх на іЛіте сппніа ндстабнбмм: рллЧміА, І10КВІІ прдвомдвигн побило м риконстъіі змілн оутвірждінн...

л. 77 об., инъ канонъ, троп. 3:

'Ь НДШІИ іо нлііштбі'а...

ЦрКБАЛЛК крлсото, ЕГОДрдНМЛІ'І.'Й ДірЖДБ'Ь ріОСИНСТ'

'кй й клгок'крныліх прлнмтмрліх 0А лшрх м злрлвй д.ірЧіі.

л. 99 об.. Слава:

Mix, ірртолиБнколіЧ комштбЧ' НдШшЧ' note.

I. ..

к. ІП7 об., стпхира 3:

'І; рілл_ ЕріІпЫГ/ ІірАЫІТІлрЛГА рА ЛІІІрХ И здрдвн •ІЛГА II ним их...

'

.1. 109 и об.. Слава:

'ГІ.Ч ll.il ІИЛ.Ч МД КрЛІ ІІ ІІОК'ІІдЧ й іидо чіінн.. .

.1. 110.

Г, ДрТОЛІСЕІІБОЛіЧ ВОНМСТвЧ’ МЛІІНЛіЧ НА КрДГН ПОЕ'ІідЧ й іелс.гСіш ддрокдтн...

Г) МЫІІ'ІПІІІІІІЛІХ ІірАБіІ'

л 126. Слава:

'

Affгклі.''І/роіе...

.1. 131. Слана:

широт діртдк'І: ракиГкт'І.н і.р'Ьюоіъ...

л. 135 об., стихира 1:

ІІОЛІОЗН ЛІЛТБАЛ1ІІ ТКОІІЛІІІ ЕЛІ ОБ'РрИМЛІХ ІірДКІі'

Й UOK' lbдЧ’ на крлгн ррртоліекнколіЧ' ВОННІТкЧ ІІЛІІНЛіУ. л. 94, стпхира:

'І;\х, и іг ьлгов'

л. 98, ииъ канонъ, троп. 2:

IJptBH всЁдх Й aft’ ПріДСТОА, <'Ьн Й ЕЛГОБ'КрМЫЛІХ ПрАКНТМ0Л1Х 0А НСІіроіН ІОДОЛ'ІІНІ»...

За предоставление средств на издание книги автор сердечно благодарит окончивших с красными дипломами Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: АНДРИЯХИНА Сергея Владимировича (выпуск 1992 г.); ГРИГОРА Олега Эдуардовича (выпуск 1992 г.), ДЕРИПАСКУ Олега Владимировича (выпуск 1993 г.).

Москва, 25 января 2011 г.

Татьянин день.

Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы

Физфак МГУ: phys.msu.ru

Союз выпускников Физфака МГУ: upmsu.phys.msu.ru

PotC НЙСКНІІ ГОСУДАРСТВКПНЫЙ гуманитарный уннвкрснткт Ис:торико-\РлНВНЫП институт

Священство и Царство

(Россия, НАЧАЛО XX в. — 1918 г.)

ИССЛЕДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛЫ

Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы

Издательство «ИНДРНК» 2011

УДК94(47)+322 ББК 63.3(2)52-3 Б 12

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор А.А. Данилов доктор исторических наук, профессор А.Г. Косулина доктор философских наук, профессор В.А. Чудинов доктор философских наук Е.С. Элбакян кандидат юридических наук В.Н. Галузо

Бабкин М.А. Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования и

материалы. — М.: Индрик, 2011. — 920 с.; ил.

ISBN 978-5-91674-077-6

В монографии освещаются взаимоотношения церковно-иерархической и царской властей, церкви и государства в судьбоносное для России время. Предлагается принципиально новая трактовка целого ряда событий русской истории.

Модели церковно-государственных отношений, разрабатывавшиеся духовенством в 1905-1917 гг., позиция Святейшего синода в период Первой российской и Февральской революций, а также восстановление патриаршества анализируются главным образом с точки зрения историко-богословской проблемы «священства-царства». В этом же контексте исследуется отношение Поместного собора 1917-1918 гг. к свержению монархии, к Временному правительству, политике советской власти, а также к «послереволюционной» судьбе Царской семьи и убийству государя Николая II.

Значительное внимание уделено анализу различных богослужебных чинов, молитвосло-вий и титулований. Их изменения, произведённые в 1900-1918 гг., рассматриваются как определённые показатели отношений духовенства Русской церкви к православному императору и светским внеконфессиональным властям.

В книге подробно освещается общественно-политическая позиция высшего и рядового духовенства в период Февраля 1917 г.

Исследование базируется на массе источников. Монография снабжена научно-справочным аппаратом, содержит приложения с соответствующими документами, материалами и статистическими сведениями. Она рассчитана на историков, политологов, социологов, религиоведов, теологов и всех, интересующихся историей Отечества и Русской православной церкви.

ISBN 978-5-91674-077-6

© Бабкин М.А., 2011 © Издательство «Индрик», 2011

С ОДЕРЖАНИЕ

Russian State University for the Humanities Institute for History and Archives

Babkin M.A. Priesthood and Kingdom (Russia, early 20th century — 1918). Researches and materials. Moscow: Indrik, 2011.

Annotation

The monograph deals with the interrelation of hierarchical and tsarist powers, the church and the state in fateful for Russia period of time. It puts forward absolutely a new interpretation of a variety of events in history of Russia.

The models of interrelation between the church and the state which were worked out by clergy in 1905-1917; the position of the Holy Synod during the First Russian and February revolutions and rehabilitation of patriarchate are analyzed mostly from the post tools of historical and theological problems of priesthood and kingdom. It investigates the attitude of a Local Council in towards the overthrow of the monarchy, the Provisional government, the policy of the Soviet power and the «post-revolutionary» fate of tsarist family and the murder of the monarch Nicholas II.

The book illustrates social and political position of a supreme and ordinary clergy during the February revolution. It also considers the calls of monarchists to the influential bishops, the Holy Synod and the Local Council with the requests of changing the line of the policy being undertaken towards tsarist power. It brings into a question the well-known church interpretation of visitation of the icon «Derzhavnaya».

The significant attention is given to the analysis of the different liturgical ranks, praying words and titlings. Changes made in 1901-1918 are considered as a certain indicator of the relation of the Russian Church towards the orthodox emperor, the secular out confessional powers and to the other aspects of bishopric powers.

The research is based on a dozen of sources. Among them — legislative and governmental acts, the documents of the official church structures archive recordings, periodical issues, diaries, memoirs and the letters of the participants of the events liturgical books of different years, etc.

The monograph is supplied with a scientific and dictionary personnel, contains attachment with appropriate documents, materials and statistic information. It is useful for historians, politologists, sociologist, theologists and others, who are interested in the National history of the Russian Orthodox Church.

© Babkin M.A., 2011 © Publ. «Indrik», 2011

C ONTENTS

CHAPTER VI. The higher bodies of administration of the Russian Orthodox Church and the Soviet power: confrontation of the priesthood to Bolshevists «kingdom»

VI. 1 Soviet power’s first resolutions according to the Orthodox Church. The Local

Вступительное слово


[...] И дух суровый византийства От русской церкви отлетал.

Анна Ахматова

(Из стихотворения «Когда в тоске самоубийства...»,

осень 1917 г.)

Перед русским сознанием стоит и всегда будет стоять вопрос: как могло произойти, что Россия в момент высочайшего развития своих духовных и материальных сил, на пороге величайшей победы могла свергнуть отеческую власть, которая дала ей развить эти великие силы и вела её к этой победе. Невозможно односторонне рассматривать Революцию как победу активного меньшинства: всякое историческое действие инициируется меньшинством, но в события 1917 г. оказалось вовлечённым в той или иной степени абсолютное большинство народное. Невозможно понимать эти события в духе древней прописной истины — «нередко большая часть побеждает лучшую», поскольку все круги общества, начиная с Великих Князей, участвовали в перевороте. Пожалуй, одна только великолепная царская полиция неповинна, т. к. она изначально подлежала уничтожению. Трагедия России именно в том, что многие из «лучших», как бы начисто потеряв инстинкт самосохранения, бросились в пучину переворота.

Большевицкие мифологизаторы истории долго внушали народу, что «черносотенное духовенство» (термин Ленина, обозначавший ту часть священства, которая не соглашалась на обновленческий сервилизм) активно боролось за реставрацию. Действительно, некоторая часть эмигрантского епископата делала громкие заявления за возвращение Романовых. Но это совсем не характеризует настроения духовенства в 1917 г. В дни октябрьского переворота викарный епископ Новгородской епархии Алексий (Симанский) писал своему правящему архиерею: «Я 20-го служил в соборе соборне панихиду по императору Александру III - едва ли не единственный архиерей в России». У духовенства были свои счёты к «царизму», свой церковный идеал, внутренне противоречивый и потому несовместимый с любой наличной реальностью. Оно мечтало, чтобы церковь была свободна, как в самой либеральной демократии, и при этом пользовалась неограниченной поддержкой государства, как в средневековой автократии: в итоге этих двух преимуществ церковь, как почему-то мечталось, должна была пламенеть самым высоким духовным горением, какое бывало в периоды гонений или расцвета монашества. Февраль 1917 г., казалось многим, открывал дорогу для осуществления этих мечтаний.

После фундаментальных исследований М.А. Бабкина невозможно отрицать, что большинство архиереев и епархиальных собраний поддержали революцию. Трагически одинокая личность священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского, с февраля 1917 г. и до самой своей мученической кончины не отрекавшегося от монархии — редкое исключение. Даже когда летом 1917-го Временное правительство начало решать вопрос об «отделении школы от церкви», отобрав у Синода церковно приходские школы, разочарование духовенства в революции вовсе не означало возрождения в его среде монархизма. Когда в сентябре того же года А.Ф. Керенский без всяких учредительных собраний объявил Россию республикой, московский Поместный собор ни словом не возразил против этого беззакония. Торжественным отречением от монархии прозвучала на соборе наиболее часто цитируемая речь, где сказано об «орле петровского, на западный образец устроенного самодержавия» и о «святотатственной руке нечестивого Петра». Так не говорили о царях на вселенских соборах, где всегда превозносили императоров, даже иконоборцев. Получилось, что собор 1917 г. отрёкся от всей византийско-московской государственной традиции, а не только от петербургской империи.

Ныне мы призываемся не судить то поколение, которое заплатило за свои ошибки неимоверными страданиями, но и не оставлять этих ошибок без осмысления, которое должно нас привести к пониманию того, что исторический период от святого равноапостольного императора Константина Великого до святого царя-мученика Николая Александровича — един в своих основах, в принципах соотношения императорской и церковно-иерархической власти. Император, помазанник Божий, был не каким-то случайным, необязательным и заменимым элементом: он был краеугольным камнем церковно-государственного здания. И когда возомнившие себя зиждителями этого здания отвергли его, рухнуло всё здание. Отрекшаяся от Петра Великого и его потомства Россия не только потеряла право вернуть крест на Святую Софию, но и ввергла себя в бездну страданий, поставивших её на грань физического и духовного уничтожения.

Протоиерей В.В. Асмус (Московская духовная академия) 12 октября 2009 г.

О Т АВТОРА

(Из ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ книги)

Интерес к теме настоящего исследования у меня возник ещё на студенческой скамье: в 1991 г., когда я учился на 4-м курсе Физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По существу, всё началось с того, как мне встретились две редакции одного православного песнопения — тропаря святому великомученику Георгию Победоносцу. «Советская» редакция отличалась от «царской» (дореволюционной) тем, что в ней св. великомученик не именовался «царей поборником»1. Соответственно, возник вопрос: когда, кем и с какой мотивировкой это весьма «непонятное» изменение было сделано?

Непосредственное же желание написать книгу о позиции высшего духовенства Православной церкви в период Февральской революции зародилось у меня в 1997 г. К тому времени я, во-первых, ознакомился с историей Христианской церкви и церковным правом, весьма оссийской революционной эпохи. Во-вторых, в одном из букинистических магазинов мною был приобретён «Служебник», изданный в феврале 1916 г. в Петрограде, в Синодальной типографии. Уникальность этой книги в том, что в приводимом в ней чине проскомидии напечатана такая картинка расположения на дискосе частичек просфор, которая свойственна изданиям... советских и постсоветских времён, но не дореволюционным «Служебникам» (поскольку на изображении отсутствует частичка, вынутая за императора)2. Проскомидийная картинка свидетельствовала, что высшая церковная власть начала проводить сокращение богослужебных поминовений императора уже в предреволюционный^) период, а вовсе не после Октября 1917 г., как казалось бы на первый взгляд. Данный факт вызвал у меня огромное изумление и породил массу вопросов соответствующего плана.

В-третьих, на рубеже 1995-1996 гг. мною были проанализированы журналы «Церковные ведомости» за 1917 г. Б их «послефевральских» номерах содержатся определения и послания Святейшего правительствующего синода Православной российской церкви, в которых ярко выражена позиция высшего органа церковного управления относительно свержения монархии. Моё удивление от увиденных на страницах официального церковного издания документов было столь велико, что я решил проверить: соответствуют ли печатные материалы подлинникам делопроизводственной документации Св. синода. Для этого пришлось ознакомиться с самими протоколами заседаний высшего органа церковного управления, хранящимися в Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург), в фонде «Канцелярия Святейшего синода» (Ф. 796. Оп. 209. Д. 2831-2835). В итоге, не гово-

ря о том, что была обнаружена масса новых документов эпохи, я убедился, что материалы, опубликованные весной-летом 1917 г. в «Церковных ведомостях» и других периодических изданиях, аутентичны подлинникам.

После того как в общих чертах была выяснена позиция высшего органа церковного управления во время Февральской революции, передо мной встали вопросы: почему Св. синод повёл себя именно таким образом? Какова была его мотивация? Существовали ли иные варианты его действий и почему они не были использованы? и проч. Объединив эти вопросы с аналогичными, вызванными как различными редакциями тропаря св. Георгию Победоносцу, так и дореволюционным «Служебником» с его «советской» проскомидийной картинкой, я подошёл к необходимости многогранного исследования выявленной проблемы, находящейся на стыке истории, церковного права и богословия.

Вскоре стало ясно, что работа предстоит в области т. н. проблемы «священства-царства». Сознавая, с одной стороны, буквально необъятность этой темы, уходящей корнями в историю петровской России, средневековой Руси, Византийской империи и ветхозаветного Израиля, а с другой — немощность своих сил и ограниченность возможностей, я решил ограничиться в своих хронологических рамках разработкой лишь исторической («рациональной») части проблемы, оставив богословскую по возможности в стороне. Научный поиск занял свыше 10 лет и вылился, в частности, в написание двух диссертаций.

Буквально в самом начале исследования, ещё даже до того как начать записывать мысли на бумагу, передо мной встал серьёзный выбор. Он был обусловлен выявившимся определённым противоречием. С одной стороны, исторические документы говорили, что члены Св. синода состава зимней сессии 1916/1917 гг. in согроге сыграли одну из ведущих и определяющих ролей в свержении монархии в России. С другой — к тому времени большинство членов того Св. синода было причислено к лику святых Архиерейскими соборами Русской православной церкви заграницей (1981 г.) и Русской православной церкви (1989,1992 гг. и позже — 2000 г.)3. Поскольку же, по моему убеждению, «дела святости» никак не сочетаются с участием в «делах революции», направленной против православного императора4, то встал вопрос: чем руководствоваться при анализе действий соответствующих исторических личностей? Материалами Архиерейских соборов или историческими документами? церковно-иерархическим или научно-историческим подходом?.. После долгих сомнений было выбрано второе...

Начало работ над темой было поддержано схиигуменом Антонием (Беловым; + ок. 2006 г.), в своё время — насельником известной Глинской обители, по прошествии времени оставившим юрисдикцию Московской патриархии и подвизавшимся в кавказских пустынях. Без его «сочувствия» я, возможно, и не решился бы взяться за задуманное.

Огромную роль на пути создания книги, как научного труда, сыграла состоявшаяся в 1995 г. встреча и близкое общение (ставшее многолетним) со старшим научным сотрудником Древлехранилища им. В.И. Малышева Института русской литературы (Пушкинского дома) Российской академии наук Г.В. Маркеловым. Глеб Валентинович убедил меня в необходимости проведения серьёзного источниковедческого исследования в новой для меня исторической науке.

Приступив в 1999 г. к скрупулёзной работе над темой, я «попутно» в декабре 2003 г. защитил кандидатскую (в Государственном университете управления), а в октябре 2007 г. — и докторскую диссертацию (в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова) по специальности «Отечественная история». Докторская работа была опубликована в виде монографии5: Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Изд. Государственной публичной исторической библиотеки России, 2007. — 532 с.

Неизреченную моральную помощь в процессе работы над оказавшейся весьма нетривиальной темой оказала её апробация на страницах научной периодики. Основные результаты исследования в виде статей увидели свет в журналах «Отечественная история», «Вопросы истории» и «Уральский исторический вестник» (издаваемых Российской академией наук), в «Вестнике Московского университета (Серия 8: История)», в «Родине», «Клио» и «Свободной мысли». Несколько моих работ были напечатаны в общественно-политическом «Посеве» и журнале русской культуры «Москва». Ряд выявленных в процессе исследования в архивах и библиотеках документов был введён в научный оборот на страницах «Исторического архива», «Вопросов истории», «Военно-исторического журнала», «Клио» и «Посеве»6. Все эти публикации являлись (и являются) показателем того, что моя концепция вместе со своей аргументацией получила признание со стороны высоких научных кругов. Каждая из вышедших статей вселяла уверенность в правоте моих выводов и их обоснованности.

На рубеже 2002-2003 гг. я был буквально окрылён поддержкой, оказанной мне двумя учёными, известными далеко за пределами России. Первый из них — работающий в Риме крупный отечественный филолог, византолог и историк — профессор Б.А. Успенский. В своё время во многом под влиянием его статьи «Литургический статус царя в Русской церкви», а также монографий «Царь и император», «Царь и патриарх» сформировалась основная идея моей исследовательской концепции. Борис Андреевич, отметив «ценный и объективный материал» моей работы (опубликованной в «Клио»: 2002 г., № 2) и возразив лишь в отношении отдельных деталей, высказал полное согласие со сделанными в ней выводами. Второй учёный, давший высокую оценку моей первой статье, — известный специалист по социальной истории императорской России, старший научный сотрудник С.-Петербургского института истории РАН, профессор С.-Петербургского государственного университета Б.Н. Миронов. Краткий отзыв Бориса Николаевича, начинавшийся со слов: «Поздравляю — отличная работа: глубоко, оригинально и профессионально», — придал мне огромный импульс вдохновения для активного продолжения научного поиска.

В процессе работы в российских архивах и библиотеках мною был выявлен большой массив исторических материалов по теме исследования. Они были систематизированы и опубликованы в виде сборника документов, выдержавшего в 2006 и 2008 гг. два издания7. Сборник был положительно оценен светскими и церковными учёными, а также православной общественностью8.

В ходе многолетней и буквально постоянно продолжающейся работы с источниками у меня накопилось много нового, неопубликованного материала. В результате его научной обработки (с использованием, разумеется, и материалов диссертационных исследований) и появилась настоящая книга, которая, надеюсь, представит для читателей определённый интерес. В целом настоящая работа представляет собой хронологически расширенное, переработанное, исправленное и существенно дополненное издание моей первой монографии9. При этом её общий объём увеличен в два с половиной раза, а аналитической части — приблизительно в три.

Отдельные положения, высказанные в данной книге, явились результатом обсуждений с доктором исторических наук, профессором О.И. Митяевой (параграф І.і), доктором исторических наук, профессором С.В. Тютюкиным (параграф 1.5 и приложения VII и VIII), доктором исторических наук, профессором Б.Н. Мироновым10, 11.

Разумеется, вся ответственность за содержание книги лежит исключительно на мне.


| Священство и царство. Россия, начало xx века 1918 год. Исследования и материалы |