home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementСписок літератури

Korzon T. Nowa ksiazka o koliszczyznie. // Kwartalnik Historyczny, 1892, No. 3.

Korzon T. Wewnetrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta, t. 2. Krak'ow, 1887.

Lippoman. Bunt hajdamak'ow na Ukrainie 1768. Pozna'n, 1854.

Mladanowicz Pavel. Rze'z Huma'nska. Warszawa, 1862.

Rawita-Gawro'nski F. Historya ruch'ow hajdamackich, 1.1 – II. Lw'ow, 1901.

Rolle A. J. Straszny J'ozef. // Gawedy historyczne. Krakow, 1966.

Serczyk W. Koliszczyzna. Warszawa, 1968.

Serczyk W.M. Znaczko-Jaworski i monaster Motroni'nski przed wybuchem Koliszczyzny // Studia Historyczne, 1968, No. 3.

Serczyk W. Materialy do historii Koliszczyzny w kijowskich zbiorach archiwalnych. // Kwartalnik Historyczny, 1966, No. 3.

Антонович В. Б. Исследование о крестьянах Юго-Западной России по актам 1700–1798 г. Київ, 1870.

Антонович В. Б. Розвідка про Гайдамаччину. // Руська історична бібліотека, т. XIX, Львів, 1897.

Антонович В. Б. Уманський сотник Іван Гонта. // Р. І. Б. т. XIX, Львів, 1897.

Гермайзе О. Коліївщина у світлі новознайдених матеріялів. // Україна, т. 1–2. Київ, 1924.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. Київ, 1961.

Голобуцький В. О. Максим Железняк. Москва, 1960.

Гуслистий К. Коліївщина. Київ, 1947.

Дмитриев А. Гайдамаччина. Москва, 1939.

Дядиченко В. Антифеодальні повстання в Росії і на Україні в XVII–XVIII ст. Київ, 1954.

Єфіменко О.Я. Южная Русь; очерки, исследования і записки, т. II. СПб., 1905.

Костомаров Н.И. Последние годы Речи Посполитой. СПб., 1905.

Костомаров H. И. Собрание сочинений, кн. I и VI. СПб., 1905.

Коялович М. Документы объясняющие историю Западно-русского края и его отношения к России и Польше. Спб., 1865.

Кречетников М. Дневник. Чтения в Обществе Ист. и Др. России, кн. Х. Санкт-Петербург, 1863. Окреме видання: Журнал о движении и военных действиях в Польше в 1767– 8 г. Москва, 1863.

Кулиш П. Записки о Южной Руси, т.1. СПб., 1856.

Лола О. П. Гайдамацький рух на Україні 20–60 pp. XVIII ст. Київ, 1965.

Маркевич М. А. История Малороссии, т. 2. Москва, 1842.

Маркина В. А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. Київ, 1961.

Маркіна В. О. Соціяльно-економічні передумови Коліївщини. // Коліївщина, Київ, 1970.

Махнова Г. П. Чисельність і склад українського населення Росії в 60-х pp. XVIII ст. // Укр. іст. журнал, 1965, ч. 2.

Мірчук П. Коліївщина. Бібліотека Українознавства, ч. 41. Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. New York, 1973.

Мордовцев Д. Л. Гайдамаччина или Колиивщина. СПб., 1884.

Петрушевич А. Сводная Галическо-русская летопись с 1712 до конца авг. 1778 г. Ч. III. Львів, 1837.

Полонська-Василенко Н. Заселення південної України в половині XVIII ст. Мюнхен, 1960.

Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. Мюнхен, 1965 (т. 1), 1967 (т. 2).

Полонська-Василенко Н. До історії повстання на Запоріжжі в 1768 р. // Науковий збірник УВАН, т. 1, Нью-Йорк, 1952.

Peвa l. M. Передмова до «Уманская резня; Записки Вероніки Кребс». Київ, 1879.

Сергієнко Г.Я. Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. Київ, 1963.

Сергієнко Г.Я. Історіографія Коліївщини. // Коліївщина, Київ, 1970.

Скальковский А. Істория Новой Сечи или последного коша Запорожского, І-ІІІ. Одесса, 1840.

Скальковский А. Наезды гайдамаков на Западну Украину в XVIII ст., 1733–1768. Одесса, 1845.

Соловьев М. История падения Польши. Москва, 1863.

Стецюк К.І. Коліївщина – велике народньо-визвольне антифеодальне повстання на Україні XVIII ст. // Коліївщина, Київ, 1970.

Храбан Г.Ю. Два документи про Коліївщину. //Укр. іст. журнал. 1966, ч. 2.

Храбан Г.Ю. З історії Гайдамаччини. // Укр. іст. журнал. 1968, ч. 6.

Храбан Г.Ю. Мемуари як історіографічне джерело вивчення народньо-визвольного повстання 1768 p. // Коліївщина, Київ, 1970.

Храбан Г.Ю. Про спогади Павла Младановича. // Історичні джерела та іх використвння, вип. 4. Київ, 1969.

Храбан Г.Ю. Чи слід користуватись терміном «Коліївщина». // Укр. іст. журнал, 1967, ч. 8.

Чернецький В. К. Звідки родом M. Залізняк? // Укр. іст. журнал. 1969, ч. 4.

Шевченко Ф.П. Про міжнародне значення повстання 1768 р. на Правобережній Україні. // Укр. іст. журнал. 1968, ч. 9.

Широцький К. Коліївщина. Київ, 1918.

Шульгин Я. Правда о Колиивщине польского историка г. Корзона. // Киевская Старина. 1893, кн. 1.

Шульгин Я. Начерк Коліївщини. // Руська історична бібліотека. XX. Львів, 1898.

Акты о гайдамаках. Архів Юго-Западной России, т. 3. Київ, 1876.

Гайдамацький рух на Україні в XVIII cm. Збірник документів. Київ, 1970.

Коденська книга. Академія наук УССР, Історичний архів, т. 2. Київ, 1931.

Матеріали для исторіиКоліивщини илирезни 1768. (Н. Костомаров). // Киевская Старина. 1882, кн. 8.

Матеріали до історії Коліївщини. (М. Грушевський). // Записки НТШ. Львів, 1906.

Матеріали до історії Коліївщини. (І. Франко). //ЗНТШ. Львів, 1904, т. LXII.

Матеріали до історії Коліївщини. (І. Шпитковський). //ЗНТШ. Львів, 1908, т. XCVI.

Матеріали до історії Коліївщини: Василіянські записки й листи про Коліївщину. ЗНТШ. Львів, 1904, т. LVII.

Несколько документов в истории Гайдамаччини. (А. Скальковський). // К.С., 1885, кн. 10.


Погляд назад | Коліївщина. 1768 | Примечания